Sosyal gerçekliklerin seramik form ve yüzeylerde figuratif yorumu

Yazar:Ehteram Mohammadi Masiha
Danışman: Doç. Ufuk Tolga Savaş

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Insanları, onların davranışlarını, fikirlerini ve bakış açılarını, onların ilişkilerini ve arkadaşlıklarının ve benzeri kavramlarını göz önüne almadan sanatı düşünmek neredeyse imkansızdır. Bu açıdan, sanat ve toplumun arasındaki ilişki inkar edilemez. sosyal gerçeklikler, sadece bir toplumun varlığında anlam taşıyan gerçekliklere denir. Başka bir söyleyişle, sosyal gerçeklik terimi, basitçe insanların gerçek hayatta yap- tıkları ve hayattaki davranışları anlamına gelir. Bu çok geniş kapsamda olan davranışları, örneğin yemek alışkanlıkları, iş alışkanlıkları, yaşam tarzları, kişilerarası ilişkiler, ev hayatı, boş zamanları nasıl kullandığı, dini davranışlar, Irkçılık, cinsiyet ayrımı vb davranışları içermektedir. sosyal gerçeklikleri sanatında yansıtan sanatçılara sosyal realist denir. Tarihsel olarak sanatta sosyal realism hareketi 1920'li yıllarda sanatçılar, başta Amerika'daki sanatçılar olmak üzere, dikkatlerini topluluk ve toplumsal gerçeklik konularına odak- larken başlamıştır. Bu sanat raporunda, toplumsal gerçeklikleri içeren bir kaç fikir seramik form ve yüzeylerde yorumlanmıştır. Bu konular, bu eserlerin yaratıcısı tarafından kişisel ve toplumsal hayatında fikirlerini ve düşüncelerini göz önüne alarak tamamıyla ele alınmış ve konuyla ilgili bir araştırma belgesi değildir. Bu konulardan bazıları mod- ern ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi yeni toplumsal gerçekleri protesto etme eğilimindedir. Ayrıca, modern yaşam biçimlerinin olumsuz etkileri, yaşam biçimlerini içeren teknolo- jinin ve kentleşmenin olumsuz etkilerini, vurguluyorlar.