Tarihi Betimgelerden Hareketle Geliştirilen Karakter Tasarımlarının İncelenmesi

Danışman: Doç. Zülfükar Sayın

Yazar: Sevim Karaalioğlu

Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Karakter tasarımları, görsel iletişim tasarımı bağlamındaki canlandırma çalışmalarında, oyun tasarımlarında, grafik romanlarda, marka/maskot vb. uygulamalarında her geçen gün daha da önem kazanan birer grafik tasarım göstergesidir. Görsel göstergelerden olan karakterlerin; görüntülerinde yansıyan duygu, düşünce, kültürel değerler vb. ögeler açısından iyi planlanarak gerçekleştirilmesi, nitelikli bir karakter ortaya koymak açısından önemlidir. Bu yaklaşımlar doğrultusunda; tarihi betimgelerin, uygarlıkların yaşam biçemlerinin varlığını sürdürmesi, tanıtılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ereğiyle etkili bir biçimde kullanılması önemlidir. Çünkü, söz konusu alanda yapılmış karakter tasarımı uygulamalarının içeriğe uygunluk, özgünlük, yaratıcılık ve estetik yönden nitelikli kullanımları hem biçim hem de hedef kitle bağlamında etkiyi arttırabilmektedir. Dolayısıyla da, tarihi betimgelerin çağcıl ve özgün karakter tasarımları yoluyla evrensel boyuta taşınması ve tanınırlığının sağlanması mümkün olabilmektedir. Bu tez çalışmasında tarihi betimgelerden hareketle oluşturulan karakter tasarımlarını araştırarak önemini vurgulamak, sorunlarını belirlemek, belirlenen sorunların çözümü için öneriler geliştirmek, geliştirilen öneriler ışığında kuramsal bir çalışma ortaya koymak ve uygulamalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Anadolu uygarlıklarında öne çıkmış tarihi betimgelerden hareketle, müze mağazalarına sunulmak üzere hediyelik eşya tasarımına dayalı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Müze mağazaları, müze ziyaretleri sırasında ziyaretçilerin en çok ilgi çeken yerlerden biri olmaktadır. Dolayısıyla müze mağazaları, uygarlıkların tarihi mirası ve kültürel değerlerini aktarmada; bu değerlerin korunması, hatırlanması ve tanıtılmasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde tarihi betimgelerden hareketle çeşitli karakterler tasarlanmış olsa da sayıları oldukça azdır. Bu çalışma ile amaçlananlardan biri de Türkiye müzelerinin hediyelik eşya bağlamında dünya müzeleriyle rekabet gücüne katkı yapmaktır.  Beş bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümünde girişe yer verilmektedir. İkinci bölümde tarihi betimgelere değinilmekte, Dünya’da ve Türkiye’de öne çıkan tarihi betimgeler ve kavramlar hakkında bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümde karakter tasarımı konusuna değinilmektedir. Dördüncü bölümde tarihi betimgelerden hareketle geliştirilmiş karakter tasarımlarının incelenmesi yer almaktadır. Beşinci ve son bölümde ise uygulama çalışması irdelenerek sunulmaktadır.