"Tarihsel süreçte iç mimarın değişen araçları, rolü ve kimliği"

Yazar: Nevzat Ruhi Eryılmaz

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol

 

Tez Özeti: İçmimarlık mesleği, geçmişten günümüze dönem dönem değişimler yaşamıştır. Bu değişimler mesleğin kimliği, mesleğin rolü ve mesleğin kullandığı ve yönettiği araçlar olarak çeşitlilik göstermektedir. Orta Çağ ve Rönesans döneminde içmimar kimliği sanatçı, zanaatkar ya da mimar gibi başka kimlikler ile beraber kullanılan bir meslek iken günümüzde kendine özgü bir meslek olmakla beraber çeşitli tasarım konularına değinen ve bilgisayar destekli çizim programları ile üreten bir mesleğe dönüşmüştür. İçmimarlık mesleği; Sanayi devrimlerinin yarattığı ekonomik ve sosyolojik değişimler sonucunda diğer tasarım alanlarından ayrı bir meslek olarak doğmaya başlamış ve 20. Yüzyıl boyunca mesleki kimliğini perçinlemiştir. Bu süreçte içmimarın toplumda ve üretilen işlerde rolü, kimliği ve kullandığı araçlar; sahip oldukları önem ve kapsadıkları boyut açısından büyümektedir. Dekorasyon ve sirkülasyon gibi tasarım sorunları mesleğin özünü oluştururken, 20. Yüzyıldan sonra sürdürebilirlik ve yeniden işlevlendirme gibi yeni ve etki alanları iç mekandan toplumsal boyutlara varan yeni sorunları üstlenmiştir. Bu çalışma; Tarihsel süreçte yaşanan bu değişimleri ortaya koymak ve bu değişimlerin gelecekte nasıl şekilleneceği hakkında öngörüde bulunmak amacını taşımaktadır. Çalışma, ilk bölümde bu üç tarihsel dönemden örnekler sunarak içmimarlık mesleğinin durumunu sunmuştur. Sonraki bölümde içmimarlık mesleğini icra etmekte olan kişiler, çalışma yıllarına göre sınıflandırılmış ve yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde sorular sorular ile içmimarların günümüzde kimlikleri, rolleri ve kullandıkları araçlar ile ilgili bulgular edinmiştir. Sonraki bölümde bu bulgular incelenmiş ve son bölümde sonuçlar sunulmuştur.