Tebriz Gök Camii'ni tanıtıcı afiş uygulamaları

Yazar:Akram Kazemıpour Khabbazı
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zülfükar Sayın

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İran'ın Tebriz kentinde bulunan ve geçmişte ibadethane olarak kullanılmış olan Gök Camii, tarihi miras yönünden çok önemli ve özellikle yapıda kullanılan renkler ile görsel göstergeler/simgeler açısından çok değerli bir mimari eserdir. "1931 yılında İran ulusal eserleri listesine kaydedilmiş" (Aleahmad, t.y., s. 4) olan bu bina, süslemelerinde mavi rengin baskın olarak kullanılması nedeniyle bu adı almıştır (Cost, 2011, s. 157). Bu tez çalışmasında, İran'ın tarihi miras eserlerinden biri olan Tebriz Gök Camii, tarihi eser tanıtımı bağlamında ele alınarak, süslemelerinde yer alan renk ve motiflerden hareketle incelenmiş ve eserle ilgili tanıtıcı afişler tasarlanmıştır. Tezin birinci bölümünde; Tebriz Şehrinin tarihçesinin yanı sıra Gök Camii'nin tarihçesi, bu camiinin seyahatnamelerdeki vasfı, görsel özellikleri ve kullanılan teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; Gök Camii'de kullanılan renk ve motifler özellik ve anlam bakımından incelenmiş ve gösterge olarak kullanılan motifler detaylarıyla verilmiştir. Üçüncü bölümde; genel olarak afiş tasarımı ve gelişimi üzerinde durulmuş; özelde Türkiye afiş sanatı ve İran afiş sanatı hakkında açıklama yapılmış, afiş tasarımında dikkat edilmesi gerekenler açıklanmış ve afiş çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde; turistik öğe olarak tarihi eser tanıtımı örnekleri ele alınarak incelenmiştir. Bu başlık altında Türkiye, İran, Hindistan ve Polonya'daki 10 tane tarihi eser için yapılan tanıtıcı afiş örnekleri incelenmiştir. Beşinci bölüm ise; bu tez kapsamında tarafımdan tasarlanmış olan Gök Camii'ni tanıtıcı afiş tasarımları ve diğer uygulama çalışmaları irdelenerek verilmiştir.