Truva efsanesindeki mitolojik figürlerin seramik hayvan formları ile gerçeküstü anlatımı

Yazar:Rıza Tan Buğra Özer
Danışman: Prof. Kaan Canduran

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: "Truva Efsanesindeki Mitolojik Figürlerin Seramik Hayvan Formları ile Gerçeküstü Anlatımı" başlıklı çalışma raporu dört bölümden oluşmaktadır. "Mitoloji" başlıklı birinci bölümde, mitolojinin insanoğlunun varlığından beri yeri, taşıdığı önemi üzerinde durulmuş, ortaya çıkmış olan farklı mit türleri ele alınmış ve farklı kültürlere ait mitolojiler bu mitoloji türleri ile açıklanmıştır. Hayvan figürlerinin mitolojide arz ettiği önem incelenmiş, değinilmiş olan farklı kültür mitolojilerinde nasıl ele alındığı aktarılmıştır. "Truva Miti" başlıklı ikinci bölümde, Homeros'un İlyada destanının ve destanda yer alan Truva Savaşı miti, İlyada'nın bölümler halinde özeti şeklinde aktarılmış, tarihsel süreçteki yeri, ve sonraki dönemlerde yarattığı etki detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Truva Savaşı mitinin öne çıkan karakterlerinin önemi ve destanda geçen metinlerle örneklendirilerek, tasvirlerinin yer aldığı resimlerle detaylandırılmıştır. Üçüncü bölüm olan "Gerçeküstücülük Akımı" başlığı altında, akımın çıkışı, özellikleri incelenmiş, mitolojik öğelerin gerçeküstücülükte tasvirleri aktarılmış akımın yaratıcısı olan sanatçıların çalışmaları ve hayvan figürlerinin bu akım içerisinde işleniş biçimleri incelenmiş, akımın öne çıkan yerli ve yabancı sanatçılarının eserlerinde yer alan sürreal hayvan figürleri resimli örnekler ile detaylı bir şekilde rapor kapsamında anlatılmıştır. "Truva Kahramanlarının Gerçeküstücü Üslup İle Yorumlandığı Kişisel Seramik Uygulamalar" bölümünde ise yapılan araştırmalar ve işlenmiş olan teorik süreç kapsamında oluşturulmuş savaşçı hayvan figürleri anlatılmaktadır. Bu bölümde, Truva Mitinde öne çıkan kahramanları karakterleri ve destandaki anlatılara göre onları tasvir etmek amacıyla tercih edilmiş olan hayvan figürleri, gerçeküstücü kişisel üslup ile oluşturulan formların, yapım aşamalarında kullanılan kil, şekillendirme yöntemleri ve fırınlama gibi izlenilen yollar detaylarıyla aktarılmaktadır.