Unesco Dünya Mi̇rası Li̇stesi̇’nde Yer Alan Türki̇ye’deki̇ Seçi̇lmi̇ş Alanların Tanıtımı İçi̇n İllüstrati̇f Bi̇r Mobi̇l Uygulama Arayüz Tasarımı

Danışman: Prof. Nadire Şule Atılgan

Yazar: Ardahan Toruk

Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: 

Unesco’nun  kurmuş  olduğu  Dünya  Miras  Komitesi,  tarihi  yapıları  ve  doğal  alanları değerlendirerek  bazılarını  Dünya  Mirası  Listesi’ne  dahil  eder.  Bu  durum  Dünya  Mirası Alanlarını ülke tanıtımı ve turizmi için oldukça önemli hale getirir. Aynı doğrultuda bu alanların tanıtımı ve hedef kitlelerinin bu alanlar hakkında bilgi edinmesinin önemini artırmaktadır. Görsel kimlik yaratmanın en etkili grafik tasarım ögelerinden biri olan illüstrasyon tekniği kullanılarak dünya miraslarına ait ortak tema ile oluşturulan akılda kalıcı görsel kimlikler oluşturmak, gündelik hayatımızın parçası haline gelen ve hedef kitleye en kolay ulaşabilme yöntemlerinden biri olan mobil uygulama arayüzünü bir araya getirmek bu alanların tanıtımı açısından oldukça önemlidir.

Bu çalışmanın amacı pek çoğu birbirinden farklı kurumsal kimlik ve illüstrasyon tasarımlarına sahip olan Türkiye’deki Dünya Mirası destinasyonların tek tema doğrultusunda tasarlanmış illüstrasyon koleksiyonunu aynı temada tasarlanan bilgilendirici illüstratif mobil uygulama altında toplanarak tanıtılmasını sağlamaktır.

“Unesco Dünya Mirası Listesi’nde Yer Alan Türkiye’deki Seçilmiş Alanların Tanıtımı İçin İllüstratif Bir Mobil Uygulama Arayüz Tasarımı” başlıklı yüksek lisans tezi 4 bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde dünya mirası kavramı ve öneminden bahsedilmiştir. Tezin ikinci bölümünde Unesco ve Dünya Miras Komitesi’ne ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır. Türkiye’de Unesco Dünya Mirası Listesinde yer alan destinasyonlar tanıtılmıştır. Tezin Üçüncü bölümünde ise mobil uygulamadan bahsedilerek bu doğrultuda illüstrasyonun mobil uygulama arayüzünde kullanımına ilişkin bilgiler ve örnekler verilmiştir. Tezin dördüncü bölümünde Unesco Dünya Mirası Listesi’ndeki Bazı dünya mirasları için hazırlanmış illüstrasyon koleksiyonunun dahil edildiği “KÖK” isimli tanıtıcı ve bilgilendirici illüstratif mobil uygulama arayüz tasarımı hazırlanmış ve uygulamanın teması, hedef kitlesi, illüstrasyonları, arayüzün bölümleri, kullanıcı akışları detaylı olarak anlatılmışt